Programet

1. Permiresimi i klimes se biznesit dhe sipermarrjes

2. Permiresim i Democracise ne Qeverisjen Vendore dhe Zhvillimin Rajonal

4. Green Economy